U bent hier: Home / Visie op alumnibeleid

Visie op alumnibeleid

De vicerector voor alumnibeleid, prof. Katlijn Malfliet, werkte in een visie op het alumnibeleid een aantal speerpunten uit.

Een goede relatie met de alumni is van strategisch belang voor de universiteit. Alumni zijn immers een cruciaal deel van het sociaal kapitaal van de universiteit. Een goed uitgebouwde en actieve alumniwerking creëert een wisselwerking die zowel de alumni als de universiteit ten goede komt, waarbij alumni een rol opnemen in de drie pijlers van opdracht van de universiteit: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

Het instellingsbrede alumnibeleid heeft als ultiem doel om alle afgestudeerden middels een levenslange relatie betrokken te houden bij elkaar, de universiteit en de faculteit waaraan ze tijdens hun studiejaren verbonden waren. Deze visie omschrijft de volgende beleidsdoelstellingen:

1. De band met alle afgestudeerden versterken

Een alumniwerking is erop gericht om alle individuen die met de KU Leuven verbonden waren te betrekken bij de Alma Mater, te valoriseren in hun eigenheid, en rekening te houden met hun verwachtingen en hun diversiteit qua achtergrond. Om deze betrokkenheid te realiseren bouwt de universiteit aan een levenslange relatie gekenmerkt door wisselwerking met al haar alumni, en van de alumni onderling, en faciliteert hun gemeenschapsvorming in binnen- en buitenland.

2. Een strategisch partnerschap met Alumni Lovanienses vzw

Alumni Lovanienses vzw is een rechtspersoon, die als overkoepelende organisatie van alumnikringen de algemene ledenwerking stuurt en coördineert. De samenwerking met Alumni Lovanienses vzw, de koepel van de alumnikringen, is cruciaal voor het alumnibeleid omdat de alumnikringen een eerste relevant aanspreekpunt vormen voor de afgestudeerden van de desbetreffende opleiding. Hoewel hun jaarlijkse ledenwervingscampagnes gericht zijn op het genereren van inkomsten door het engageren van betalende leden, richten de facultaire alumnikringen zich met hun activiteiten regelmatig ook tot alle alumni van hun opleiding. De ledenwerking van Alumni Lovanienses vzw vormt dus een deelverzameling van de grote groep der alumni (afgestudeerden met diploma) van de KU Leuven.

3. Hechte samenwerking van de Dienst Alumni met de faculteiten inzake alumnirelaties

Het alumninetwerk is een gezamenlijk netwerk van de hele universiteit én de faculteiten, die de studenten hebben opgeleid. Voor elke faculteit biedt een gedegen alumniwerking een waaier aan mogelijkheden die ultiem de uitvoering van haar missie en beleidsplannen ondersteunt.

4. Instellingsbrede inbedding van het alumnibeleid

Alumnibeleid is een transversale materie, daarom is het essentieel dat dit ingebed is in het DNA van de instelling. Een structurele samenwerking met faculteiten is een aparte doelstelling omdat zij een eigen alumnibeleid voeren. Maar binnen de universiteit kunnen alumni en een centraal alumnibeleid stakeholders zijn voor vele andere geledingen. Vanuit die optiek kan en moet het alumnibeleid een spil vormen in het universitaire beleid aangaande alle aspecten van het engageren en begeleiden van laatstejaars en (pas)afgestudeerden.

Als centraal expertisecentrum in alumnirelaties fungeert de Dienst Alumni als partner en draaischijf tussen alle actoren in de alumniwerking: faculteiten/opleidingen/POC’s, het rectoraat en de bevoegde vicerector, de andere beleidsdomeinen en de centrale diensten van de KU Leuven, de internationale alumniafdelingen (‘Chapters’), externe netwerken voor alumnirelaties, de koepel van de alumnikringen en regionale kernen, de actoren in de fondsenwerving, etc.

5. De internationale alumniwerking uitbouwen en structureren

De alumni van de KU Leuven zijn niet enkel aanwezig in Vlaanderen, maar zijn in toenemende mate overal ter wereld gevestigd. Het wereldwijde netwerk van academische samenwerkingspartners vertaalt zich in toenemende aantallen buitenlandse alumni in de ruimste zin van het woord: elk jaar komen duizenden studenten, onderzoekers en docenten uit alle hoeken van de wereld naar één van de campussen van de KU Leuven. De internationale KU Leuven-alumnigemeenschap en de universiteit hebben gemeenschappelijke belangen en kunnen elkaar wederzijds versterken. Daarom faciliteert en ondersteunt de universiteit de internationale alumniafdelingen of “chapters”.

6. Databank als tool voor relatiebeheer en uitbouw digitale connectiviteit

De ruggengraat van het alumnibeleid en de werking van de alumniverenigingen is gevormd door een centrale beheerde databank met accurate gegevens van de alumni. Dit is een basisvoorwaarde voor het uitvoeren van elke actie in het alumnibeleid en als instrument om analyses uit te voeren. De databank is bovendien een stakeholder in verscheidende beleidsdomeinen van de universiteit en wordt in aansluiting daarbij verder strategisch uitgebouwd om op allerhande beleidsvragen een antwoord te kunnen bieden.

7. Werving en engagement van jonge alumni

Een succesvol alumnibeleid begint bij de studenten die op dit moment hun opleiding aan onze universiteit genieten. Door hen al van tijdens hun studententijd vertrouwd te maken met het bestaan, de mogelijkheden en opportuniteiten van de alumniwerking wordt meteen de basis gelegd om pas afgestudeerden zich blijvend deel te laten voelen van de ruime KU Leuven-gemeenschap.

8. Versterking van de lokale identiteit van de KU Leuven op de campussen

Sinds de oprichting van nieuwe faculteiten en de integratie van geacademiseerde opleidingen in oktober 2013 zijn 42 academische bachelor- en masteropleidingen van zeven hogescholen uit Vlaanderen en Brussel in het KU Leuven-netwerk geïntegreerd. De binding van studenten en alumni van deze regionale campussen met de KU Leuven krijgt in het alumnibeleid speciale aandacht.

9. Een geïntegreerd fondsenwervingsbeleid naar alumni

De link tussen fondsenwerving en de gemeenschap van de alumni is evident: de alumni zijn een groep die nauwe banden heeft met de universiteit en zich ermee verbonden voelt. Alumni kunnen zelf rechtstreeks donoren worden, maar ook onrechtstreeks, door de universiteit in contact te brengen met hun werkgevers, overheden, associaties en andere mogelijke partners/donoren, en advies te geven over nieuw aan te boren bronnen. Een schenking kan financieel zijn, maar ook door tijd en expertise te delen en een vrijwilligersengagement op te nemen.

 

Vicerector Prof. K. Malfliet, bevoegd voor alumnibeleid aan KU Leuven

Login op Alumninet

  • Pas je contactgegevens aan
  • Voeg je tewerkstellingsgegevens toe
  • Zoek je oud mede-studenten op
  • Pas je privacy-instellingen en contactvoorkeuren aan
  • Schrijf je in voor activiteiten en betaal meteen online
  • Betaal je lidmaatschap en druk meteen je lidkaart af

Meer info >>